TREC Emst

Onze stalling, het "coöpertieve verzorgingsmodel" en het kostenplaatje


Wij hopen dat u de moeite heeft genomen eerst onze visie op het houden van paarden te lezen. Hierna beschrijven wij ons stallings- en verzorgingsmodel, waarbij onze visie op het houden van paarden vanzelfsprekend leidend is geweest.
hengsten1

Uitgangspunten voor beide Paddock Paradises:

- 24/365 dagen per jaar (dus ook in de winter) de ruimte en vrijheid om volop te bewegen.
- Geen (groeps-)stallen, wél schuilstallen waarbij de paarden dus zelf besluiten of ze er gebruik
  van maken. Er zijn wel boxen (bv in geval van ziekte).
- Toezicht (beide PP's liggen aan onze boerderij) en in ieder geval dagelijks contact met ons.
- Toegang tot de PP's alleen voor eigenaren en op alle dagen.
- Geen hoefijzers.
- Dekens alleen wanneer dat om gezondheidsredenen noodzakelijk is, geen geschoren paarden.
- Wormonderzoek per groep tegelijk. Ontworming alleen wanneer wormonderzoek en daaruit
  volgend ontwormadvies dit noodzakelijk maakt.
- Alleen winterperiode is niet mogelijk.
- Tijdelijk verblijf (vakantie, revalidatie, dieet (afvallen of juist aansterken) is incidenteel mogelijk.
  Of dat ook met integratie in een van onze kuddes kan, is afhankelijk van de duur van het verblijf,
  de eventuele aard van de blessure en het karakter van het tijdelijk verblijvende paard. Rust voor alle paarden staat hier voorop!
- De gras-percelen die worden open gesteld voor begrazing zijn zo veel mogelijk "uitgegroeid": lang en bij voorkeur in het zaad geschoten.
  Omdat er niet wordt gespoten tegen (on-)kruiden, is de vegetatie heel divers geworden. Om de paarden te stimuleren ook al deze aanwezige
  vegetatie op te eten (goed voor o.a. de darmflora), wordt in beide PP's het hele jaar met stripbegrazing gewerkt (zie ook onder de
  beschrijvingen van de PP's).
- Er wordt alleen écht hooi (geen kuil) van onbespoten land gevoerd. Omdat wij de productie van dit hooi onder eigen controle hebben, weten wij
  precies wat we de paarden aanbieden, zowel qua kruiden (en beslist JKK-vrij), als ook fructaan (zie verder onder de beschrijvingen van de PP's).
- Er zijn aan de track aparte paddocks beschikbaar, opdat een paard rustig eventueel aanvullend voer/medicijnen kan eten.
- De keuze van dierenarts, bekapper, etc is vrij.
- Mest wordt alleen geruimd bij verhardingen, zandpaddocks, schuilstallen en tracks. De weiden worden ca 2x per jaar begraasd. Wanneer een
  perceel kaal is, wordt de mest verdeeld en versnipperd ter bemesting van deze percelen.
- De geruimde mest wordt gecomposteerd en daarna op de weiden verstrooid.
- Uit al het bovenstaande blijkt dat voor ons duurzaam natuur- en weidebeheer, waaronder het op eigen terrein sluitend maken van de natuurlijke
  kringloop, belangrijk is.

De grote Paddock Paradise:

Deze PP van 2,5 ha heeft natuurlijke beschutting én een schuilstal. Daarnaast een track van ca een halve hectare met verhogingen, verharde vlakken én een verhard pad, 2 zandpaddocks om lekker te rollen/liggen en elementen die uitnodigen tot spelen.
Aan deze track zijn 19 graasweiden, en door daarvan meerdere te open, wordt bewegen gestimuleerd: de paarden gaan telkens scharrelen naar gras op een andere plek, dus bewegen zoals in de natuur.
In deze PP is in principe altijd (dus ook in de winter, behoudens bij extreme nattigheid) de mogelijkheid te grazen en wordt alleen hooi bijgevoerd wanneer de (weers-)omstandigheden 100% leven van gras niet mogelijk maakt. Wanneer er hooi wordt bijgevoerd, wordt zo veel verstrekt als de groep op kan (dus onbeperkt) en gebeurt dit via netten die verankerd zijn aan de bodem van bakken (die op de diverse verharde vlakken staan).
Ivm (de maatvoering van) onze voorzieningen, alsmede het voerbeleid, is deze PP geschikt voor paarden tussen ca 1,40 en ca 1,65m, type rijpaard (dus geen trekpaarden of andere grote / zwaar gebouwde paarden).
Het aantal paarden in deze groep is maximaal 6, dus deze PP is extreem ruim qua opzet en zoals het Paddock Paradise-systeem naar onze overtuiging ook éigenlijk bedoeld is. Vergeleken met veel andere PP's hebben de paarden dus ca 3 zo veel ruimte, wat rust en stabiliteit ten goede komt!

De kleine Paddock Paradise:

Deze PP van 1,1 ha is speciaal voor pony's (of paardjes, zie NB onderaan) die niet altijd gras kunnen/mogen eten omdat deze gevoelig(er) zijn voor gras-suikers (fructaan) en is daarom met name bedoeld voor pony's met bijvoorbeeld Insuline Resistentie, gevoeligheid voor hoefbevangenheid, ed.
Deze PP beschikt over ca 2.000 m2 zand + verharding, eveneens een verhard looppad, natuurlijke beschutting en 2 schuilstallen.
Deze groep heeft altijd toegang tot hooi en krijgt enkel toegang tot gras indien het fructaan-gehalte (vrijwel) 0 is. Dit wordt de hele dag gemonitord en zo nodig wordt hiernaar gehandeld. Of en wanneer deze groep mag grazen wordt dus feitelijk van uur tot uur bepaald en kan dus ook elke dag anders zijn!
Wanneer deze groep wél mag grazen, worden er dubbele stripbegrazingskoorden geplaatst. Hiermee wordt beoogd ze alleen lang gras te laten eten en zo minimaal mogelijk korte sprieten. Ook dit om de fructaan-inname zo laag mogelijk te houden.
Het hooi wat deze groep krijgt is eveneens zo laag mogelijk in fructaan. Dit staat voorop in het (eigen) beheer van de te hooien percelen (verschralen zonder te ver te verarmen, rijk aan kruiden), als ook bij het oogsten (bv gemaaid vóór zonsopgang of bij bewolkt weer).
In deze groep zijn "speciale maatregelen", zoals het om-/afdoen van een graaskorf, toedienen van medicatie (bv Glucobalance) eerder regel dan uitzondering. Dit impliceert ook dat in deze groep alleen pony's kunnen die een zeer sociale opstelling hebben naar zowel verzorgers als kudde- genoten.
Ivm de (maatvoering van) onze voorzieningen, alsmede het voerbeleid, is deze PP geschikt voor pony's tussen ca 1,25 en 1,50m, die een "fructaan-arm beleid" nodig hebben.
Het aantal pony's in deze groep is maximaal 4 (waaronder onze beide eigen pony's), dus ook deze PP is zeer ruim qua opzet en ook hier hebben ze in vergelijking met veel andere PP's heel veel meer ruimte.
NB: Zo nodig (bv voor revalidatie) kan deze PP gesplitst worden in 2 kleinere PP's (dan ook plaatsing van iets grotere pony's / kleine paardjes mogelijk).

Verzorgingsmodel / kosten:

Dit is géén bedrijfsmatige aanpak; wij zijn particulieren die dit uit hobby en idealisme doen, tegen kostprijs en in een soort "coöpertief keuze- systeem":
- Voor een vast bedrag per maand stellen wij een plek in een van onze Paddock Paradise's ter beschikking. Dit is berekend obv wat het ons kost
  en daarin is de hoeveelheid grond (= ruimte) die hier per paard geboden wordt vanzelfsprekend van grote invloed.
  Verder is hierin inbegrepen het onderhoud van het land (bosmaaien, blooten, snoeien) en het op orde houden van de voorzieningen zoals
  omheiningen, verhardingen, inloopstal, aanbind-/poetsplaats, voerbakken, liksteenhouders, water en stroom-aanvoer, etc.
- Het gebruik van de verlichte en omheinde rijbak (altijd water-vrij omdat deze iets hoger ligt dan het omliggende land) is naar keuze en alleen
  indien hiervan gebruik wordt gemaakt, wordt een bijdrage gevraagd voor het ter beschikking stellen (en regelmatig slepen) van de rijbak, in
  stand houden van de omheining, snoeien van de omliggende haag, verbruik van stroom voor verlichting, ed.
- Hetzelfde geldt voor een plek om spullen op te slaan (bv een zadelkast in de afgesloten zadelkamer) of de stalling van trailer of menwagen
  onder de kapschuur: alleen als hiervan gebruik wordt gemaakt, vragen wij een bijdrage in onze kosten.
- In dit model gaan we er van uit dat iedereen sowieso zijn eigen troep meteen opruimt én een handje toesteekt bij het netjes houden van alles
  (dus ook af en toe gezellig een dagje met z’n allen klussen, waarbij wij natuurlijk ook goed voor de inwendige mens zorgen).
- Zoals eerder vermeld, is het bovenstaande op basis van kostprijs, dus er is ook geen winstmarge. Dat betekent dus ook dat als iemand (of diens
  paard) iets stuk maakt, (de kosten van) het herstel voor diens rekening is/zijn.
- Hooi wordt gezamenlijk ingekocht voor de gehele komende winter, dus er is zekerheid van constante kwaliteit én voldoende voorraad. Wij
  bieden de goed geventileerde opslagruimte die daarvoor nodig is en zo nodig verkopen wij aan het einde van de winter ook een eventueel
  surplus. Dus ook voor het hooi geldt: er wordt uiteindelijk alleen dát betaald wat verbruikt wordt.
- Daarnaast brengt iedereen 'tijd' in voor het overige wat er gedaan moet worden aan de verzorging van de groep paarden (gerekend per PP,
  immers de kleine/IR-PP is arbeidsintensiever dan de grote PP). Daarbij te denken aan stripbegrazingsdraad verplaatsen, waterbakken
  schoonmaken, hooizakken vullen / naar de paarden brengen, mest opruimen, ijs hakken, warm water brengen in de winter, ed.. Deze taken
  doen we dus met elkaar, waarbij het voeren (van hooi en/of gras) in het belang van de paarden wel per kudde in één hand wordt gehouden.
  Op grond van onze ervaring komt de verzorging in de grote PP voor iedereen op minimaal 5 uur per maand uit, waarbij natuurlijk wel het werk
  in de winter meer is dan in de zomer. In de kleine/IR-PP is dit aanmerkelijk meer omdat deze kudde meer/langer op hooi leeft, dus er meer/
  langer werk is aan hooi voeren en mest ruimen.
  Er wordt gestreeft naar een gelijke inbreng van iedereen, dus helemaal niet participeren in de verzorging geniet niet de voorkeur (kan dus in
  principe wel). Tijdelijk (denk aan ziekte of vakantie) is natuurlijk nooit een probleem. Bedenk hierbij dat veel werkzaamheden flexibel in te vullen
  zijn, dus ook al kun/wil je niet dagelijks iets doen, dan is het toch mogelijk je aandeel in tijd op maandbasis bij te dragen.
  We werken hierbij overigens met "normen": Voor de meeste soorten werkzaamheden hebben we met elkaar op grond van ervaring een vaste
  tijd afgesproken (die we jaarlijks ook evalueren). Je hoeft dus niet telkens bij te houden hoe lang je er werkelijk over doet en dat bevalt
  prima omdat het iedereen rust / vrijheid geeft.
  Als er ongelijk tijd ingebracht is, dan wordt er met elkaar verrekend obv € 10/uur. Wij zien er in ieder geval op toe dat alles wat er in beide PP's
  moet gebeuren ook daadwereklijk gedaan wordt, dus als niemand in de gelegenheid is iets te doen, dan doen wij het.
- Indien voor een individueel paard bepaalde extra dingen gedaan moeten worden, dan zijn die uren voor rekening van de eigenaar van dat
  paard (dat kunnen dus uren van ons zijn, maar bv ook iemand anders uit de groep van paarden-eigenaren).
- Er wordt ontwormt als mestonderzoek aantoont dat dit nodig is en daarvan draagt iedereen zijn eigen tijd en kosten. Ook zaken als bekappen
  en dierenarts regelt iedereen in principe zelf en dat is ook voor eigen rekening. Maar ook hier geldt: kan iemand het zelf niet doen, dan kan
  iemand anders het doen en worden die uren financieel verrekend via "de pot" (die dus gewoon elke maand op 0 uitkomt).

hengsten2

Tot slot nog een paar belangrijke opmerkingen:

Wat wij bieden is NIET enkel een “plek buiten”. Wij proberen de beide kudde's zo natuurlijk mogelijk te laten leven door het zo in te richten en uit te voeren dat paarden gedrag kunnen vertonen zoals in het wild. Altijd “toegang tot ruwvoer” is in onze overtuiging dus ook iets anders als “onbeperkt ruwvoer”: Bij ons blijven ze in beweging door te scharrelen naar voedsel ipv tot hun buik in het gras te staan of van hooibak naar hooibak te schuifelen. Weliswaar is dat laatste al vele malen beter dan opsluiten in een box, het is géén natuurlijk foerageergedrag van paarden en leidt deels tot dezelfde problemen aan hoeven of spijsverteringskanaal als het houden in een box.

Zoals al eerder vermeld is onze opzet niet commercieel en dat vereist ook een bepaalde houding van onze "stal"-genoten": we doen het samen, ieder paard moet krijgen wat hij/zij nodig heeft,
we dragen samen op een eerlijke manier de lasten en genieten van wat wij hier met elkaar in stand houden (of misschien nog verbeteren).
Een "anderen moeten alles maar voor mij doen/regelen"-houding, danwel paard-eigenaren die niet willen participeren in de verzorging of andere klussen en vervolgens ook nog een "ik betaal er toch voor"-houding willen aannemen, passen hier dus ook niet.
Net zoals nieuwe paarden dienen te matchen met de bestaande kudde, zullen ook hun eigenaren een match moeten zijn met ons én de andere paarden-eigenaren (qua mens en qua visie).


Dat wij het tegen kostprijs doen, betekent ook NIET dat het “lekker veel goedkoper” dan elders is. Het is bij ons zeker ook niet duurder dan een traditionele stal met weidegang of ander paddock paradise, maar we bieden de paarden in onze kuddes simpelweg véél meer.
Mailen over prijzen doen wij niet. Enerzijds is “de prijs” afhankelijk van ieders wensen en eventuele bijdrage in tijd (je kunt hier dus ook spotgoedkoop, misschien wel gratis, staan als je veel uren van anderen wil overnemen!), anderzijds is pas te bepalen of een prijs goed is wanneer je hebt gezien wat jij en je paard er voor krijgen. Maar bedenk: een eerlijkere prijs dan kostprijs is onmogelijk!

Beschikbaarheid:

In principe is er altijd tijdelijke plek: voor revalidatie, overbrugging voorjaarsgras-periode voor gras-gevoelige paarden, vakantie, ed.
Er zijn momenteel in beide PP's 2 "vaste" plekken beschikbaar. Bij voorkeur vullen wij die pas in het voorjaar van 2018 in, omdat introductie in de winter voor zowel de paarden, als ook eigenaren, als ook de bodem niet ideaal zijn.
Mocht er dan wederom een wachtlijst zijn, dan gaan de plekken naar de beste match (dus niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt).
Denk je dus bij ons te passen en heb je interesse of vragen (of wil je komen kijken/kennismaken), neem dan contact met ons op!


© www.mijn-eigen-website.nl (design)